Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr FKO/43 8 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Szwajcarskiego Funduszu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie konferencji obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Beskidach
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kraśnicki oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: MOTO EXPERT Spółdzielnia Socjalna, Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES S.A., KOMPLEKSOWE USŁUGI BRUKARSKIE, NET Spółka Cywilna Instalacja Konserwacja Anten, „TVK” Dariusz Stefański , ABR SESTA , eBud Król Adam, Instytut Technologii Drewna, LEAN SYSTEM KOCJAN JAKUB, TAS , TES GROUP , APENA-REMONT , Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.