Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem programu nr ZME/48 2 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Spotkania team building w Mazurach
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • CRZL”
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Zielona Góra oraz kępiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „POLMEAT” Sp. z o.o., SPOMASZ S.A. , Auto Gaz Mazowsze Krzysztof Gałecki, UNI-MED Zaopatrzenie Medyczne, Telewizja Kablowa Telsat – Choszczno , „TECHNISOFT” , Bluerank Sp. z o.o., EASYDOT SOFTWARE Sp. z o.o., KGHM ECOREN , Kurtiak i Ley Urszula Kurtiak, Solnova Sp. z o.o., TFP , Kaprin sp. z o.o., Ventus Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7 Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.