Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr YMO/92 8 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Społecznego

Porządek dyskusja podczas warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Wykłady w Gdańsku
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: proszowicki oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Stalexport” S.A., Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A. , Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych „ALERT”, Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, Centrum Produkcyjno-Usługowe ANSAT Sp. z o.o. , „IKER” , Amazis.net sp. z o.o., Cezar S.A., JOB EXPLORER Michał Majchrzyk, Bożena Kot, S.C., KRATKI.PL Marek Bal, PIZZA PUBLISHING , WebRiser Sp. z o.o., Esselte Polska , Suntech S.A., Bogdan Lewandowski, Hubert Orełko prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą HUBOX S.C. Bogdan Lewandowski & Hubert Orełko

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.