Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr WMO/22 9 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele Na Spotkania team building w Nałęczowie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: średzki oraz grodziski

  Upoważnieni beneficjenci to: Michal Daniel Uslugi Leśne, POLMOS ŁAŃCUT S.A., METALURGIA S.A., Centrum Wypoczynku i Rekreacji „RYSY” sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy , „LISTONIC” , Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , Eco Instal Holding , IG Sp. z o.o. , Marek Majcher M-Marketing, PMK BOOKS , TL Systems Tomasz Ławniczak, HOTBLOK , OCPL SYSYTEMS MICHAŁ SOBOTKIEWICZ, Tomasz Karpiński, Małgorzata Krukowska prowadzący działalnośc gospodarczą w formie spólki cywilnej pod nazwą „4am Architekci”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.