Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z realizacją działania funduszowego nr ECO/48 3 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas warsztatu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Częstochowie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: żagański oraz pyrzycki

  Upoważnieni beneficjenci to: ” BOGMAR” GRZYB MARIUSZ, TAPETY GNASZYN S.A., .P.H.U. „ADAM” , ProEXCLUSIVE, Eltronik „Media” – Spółka Komandytowa , „ELSTAR” S.C. Zdzisław Jabłczyński, Wanda Kowalska, Bożek Zuzanna, Fabryka Pieczywa Cukierniczego SAN-Pajda , Inforsys SA, LIVINGMEDIA , Stowarzyszenie Primus Inter Pares, Tools for Business sp. z o.o., „UNLIMIT” , Voyager.com Sp. z o.o. , Firma „SYLAND” Andrzej Grabowski, Sylwester Grabowski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.