Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr WFG/44 2 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Środkowoeuropejskiego Trustu Spójności

Plan dyskusja podczas spotkania obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Analiza skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Kursy w Mikołajkach
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Wydawanie gazet
 • Działalność w zakresie architektury
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: opoczyński oraz siedlecki

  Upoważnieni beneficjenci to: „01” Spółdzielnia Socjalna, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego SIGMATEX S.A., Polskie Zakłady Optyczne S.A., BRUKARSTWO Robert Busz, „AZART S.C.- Telekomunikacja” , TELKONET Sp. z o.o. , B&M OPTIK Sp. z o. o. , eGazety Sp. z o. o., Global Wings , MULTIMEDIA-ACADEMY , PRATT AND WHITNEY KALISZ , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, JM Labus sp. z o.o. sp. k., PLASTIC FACTORY COBI , „OMG”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.