Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr DGE/16 6 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Europejskiego Trustu Społecznego

Plan debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Analiza efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Szczecinie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: grudziądzki oraz przeworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie S.A.(PHILIP MORRIS POLSKA S.A.), Kopalnie Bazaltu „Sulików” Sp. z o.o., Rem-Car – Serwis – Grzegorz Rysztof, Lech-Bruk Lech Mędykowski, Ośrodek Kultury , „LIGHT HOSTING” Marek Panek, Arteria , Firma Legbud Gargula Józef Gargula, Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., OncoGenetix Sp. z o.o. , Samsung Electronics Poland Manufacturing , ZACHARZEWSKA FLIS PIĘTA AG TEST HR SPÓŁKA JAWNA, Logintrade Sp. z o.o., ONE-2-ONE , Ewa Krawczyk-Łysiak i Michał Łysiak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” SC

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.