Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr OHH/49 6 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie konferencji obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Analiza sprawności implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Wieliczce
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brodnicki oraz tarnobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: „RENBUD”, Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „TELKOM-TELMOR” Sp. z o.o. , Zakłady Porcelany i Porcelitu „CHODZIEŻ” S.A., „, Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, Zakład Elektroniczny P.A. Jarosz S.C. , APS Energia , DRUKARANIA MULTIPRESS , Global Biuro S.A., P.P.H.U. ROYAL – STAR Krzysztof Pawełek, SIGARDEN , Zielona Oaza Katarzyna Jagiełło, Krzysztof Koźbiał Koźbiał “Voss, Tomasz Tabor, BMB Sp z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.