Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr BRG/34 4 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Trustu Oświatowego

Agenda debata w czasie konferencji zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Analiza stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • CRZL”
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja słodu
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: dzierżoniowski oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A., „Centromor” S.A. , Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o., Wywóz Nieczystości Płynnych Maria Borkowska, Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej ALEKSANDER-SAT , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLARIS INTERNATIONAL , Business Management Software Sp. z o.o., Delic-Pol , GLOSSA Tomasz Stempek, Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o., RAMATTI Spółka z o.o., Towarzystwo Handlowe ALPLAST A. Bąk i Spółka, Globgranit II Marek Sadek, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, PRONAR

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.