Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją programu nr BCS/25 1 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Oświatowego

Agenda dyskusja podczas panelu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ocena stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Kursy w Jurze
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: parczewski oraz wejherowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Gliwice S.A., Autogaz Łomnicki-Tech, Auto Szyby ISO GLAS, Starogardzka Telewizja Kablowa Urzędu Miasta , Spóldzielnia Mieszkaniowa SIM , CANT STOP GAMES , ETHO Systems Tomasz Kabarowski , itBCG Sp. z o.o. , Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o., SUNSET EXPRESS , Tonsil Audio , Global Outsourcing , AUTO-PARK Krzysztof Drobot, Polskie Centrum Marketingowe

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.