Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr LCX/26 1 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Luksemburskiego Funduszu Wyrównawczego

Agenda debata podczas warsztatu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Analiza jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Warsztaty Sprzedażowe
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant zostany omówiony pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa drzew oleistych
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Wydawanie gazet
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: krośnieński oraz międzychodzki

  Upoważnieni beneficjenci to: „STOMIL-OLSZTYN” S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Kolbuszowa S.A., Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A., Nikholc Bogdan, GAWEX-MEDIA Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Szczecinku , „HEICHE – MATUSEWICZ” , BLSTREAM Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością, Domidor , Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, MARBA , Skotan S.A., Vister , Edukacja Polska S.A., Stalmech Bogumił Księżakowski, Radosław Bielecki prowadzący działalność gospodarczą Radosław Bielecki – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DACAR”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.