Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem programu nr OOT/73 4 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Plan dyskusja w czasie spotkania przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Weryfikacja efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej


 • Program będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Transport lotniczy towarów
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: Suski oraz ostrołęcki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Silników Elektrycznych „BESEL” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Huta Szkła Gospodarczego ROZALIA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „MESCOMP” S.A., Otwocka Telewizja Kablowa sp. z o.o. , Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o. , BLSTREAM , Elżbieta Pluta Praktyka Lekarska, HQWEB Barnaba Kujszczyk, Mikroaudyt , Sekwencja , WECONNECT , Kapitał Plus Katarzyna Michno, Mostostal Konin Sp. z o.o., PIN MEDIA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.